Kategorie

Košík  

Nákupní košík je prázdny

0 Kč Doručení
0 Kč DPH
0 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka

Hledat

Odběr novinek

Hlavní stránka - Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I.

Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu kamerovy-system.net se zastoupením společnosti Trochta, IČ: 74525280, DIČ: CZ8103165345, se sídlem U Potoka 242, 783 14 Hlušovice, +420 608 126 674, email: shop@kamerovy-system.net (dále jen prodávající). Adresa provozovny: U Potoka 242, 783 14 Hlušovice. Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: U Potoka 242, 783 14 Hlušovice.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu kamerovy-system.net (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu kamerovy-system.net mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2013. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
 

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.kamerovy-system.net.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu kamerovy-system.net tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu kamerovy-system.net jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

2.7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III.

Registrace kupujícího

3.1. Prodávající se zavazuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.2. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu kamerovy-system.net svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.3. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek kamerovy-system.net. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu kamerovy-system.net, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

3.4. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.5. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu kamerovy-system.net. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

3.6. Při spolupráci se snažíme plně chránit soukromí kupujícího. Poskytnuté údaje chráníme před zneužitím a osobní data kupujícího jsou v rámci internetového obchodu důvěrná a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří partneři zajištující platební styk, kterými mohou být např. banky v rámci jedné konkrétní platby. Tato data nebudou poskytována reklamním ani marketingovým společnostem.

3.7. Internetový obchod kamerovy-system.net může poskytovat důvěryhodným třetím stranám souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu (Český statistický úřad). Tato statistika však nesmí obsahovat žádnou informaci, která by umožňovala identifikovat jednotlivé zákazníky.

3.8. Odesláním objednávky má kupující možnost souhlasit s občasným zasíláním akčních nabídek na uvedenou emailovou adresu. Toto zasílání akčních nabídek lze kdykoli zablokovat.

3.9. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

IV.

Objednávka zboží, storno objednávky

4.1. Každá řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a.Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu kamerovy-system.net, a to pouze jako registrovaný zákazník. pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

b. E-mailem na adrese: shop@cantonk.eu

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 14 dní po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.

4.10. Storno objednávky lze provést jen e-mailem na adrese shop@kamerovy-system.net s uvedením čísla objednávky. Storno nelze provést telefonicky.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu kamerovy-system.net i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 53 odst. 7. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

 5.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 5.3. V případě odstoupení od smlouvy kupující  vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů ode dne faktického převzetí zboží, včetně všeho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (dárky atd.). Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit. 

5.4. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. 

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

5.6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

5.7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI.

Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

6.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu kamerovy-system.net, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu kamerovy-system.net a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

6.3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.

6.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

6.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6.6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

VII.

Místo plnění

7.1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

7.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.  

VIII.

Cena a platba

8.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu kamerovy-system.net v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

8.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dobpravné zboží na místo určené kupujícím, dle aktuálního tarifu přepravní služby .

8.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby

8.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou

část dodávky na účet prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou, spolu s číslem zásilky po uzavření kupní smlouvy.

8.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu kamerovy-system.net označeny jako akční, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

IX.

Dodací lhůta

9.1. V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená na internetových stránkách SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy.  Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden).

        Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky)   7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

9.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží <strong >osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru.

9.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem nebo telefonicky kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím.

X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

10.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí .

10.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

10.3. Pokud kupující při přebírání zásilky zjistí zjevné vady na doručovaném zboží, může jej od přepravce převzít, ale je nutno s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol sepsat. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.